Infraestructura tecnològica a les startups.


Tecnologia empresa
Quan s'inicia una nova aventura empresarial hi ha un munt de coses que cal decidir, dissenyar i implementar.

Una de les coses que cal decidir és la infraestructura tecnològica que s'implementarà. Això inclou, tant la infraestructura de web com el programari empresarial que s'usarà. Cal però tenir en compte uns quants conceptes abans de fer algunes tries doncs, en alguns casos aquestes decisions s'arrossegaran durant un temps.


A l'hora de triar sobre la infraestructura tecnològica cal tenir en compte diversos aspectes:
  • Els costos, és un dels requisits crítics en una empresa petita doncs habitualment els recursos acostumen a ser escassos, sobretot per temes d'infraestructura.
  • Escalabilitat, en una startup, el creixement serà habitualment continuat per tant hem de tenir una infraestructura escalable de manera ràpida.
  • Flexibilitat, per descomptat, en un entorn on el llarg termini és un parell de mesos i el mig termini un parell de setmanes cal ser flexible per poder realitzar canvis de manera ràpida i eficient.
  • La seguretat de les dades, hem de poder assegurar la continuïtat del negoci davant de determinats riscos que existeixen.
Però, què passa habitualment??

El que m'he anat trobant els darrers anys ha estat que normalment es prenen les decisions només tenint el compte el primer dels requisits, els costos. Es busca la despesa més barata possible per a la implementació de la tecnologia a l'empresa amb els riscos que comporta.

El resultat d'aquesta decisió acostuma a tenir conseqüències posteriors que afecten el rendiment econòmic de l'empresa i a més aquests problemes acostumen a donar-se en el pitjor moment possible quan l'empresa comença a tenir demanda. Aquí el pobre Murphy no hi té res a veure, és una conseqüència lògica, quan comença a existir demanda és quan la infraestructura tecnològica es resenteix i apareixen els problemes latents que hi havia.

Els problemes que apareixen estan relacionats amb el fet que l'empresa no va valorar tots els requisits en el moment de prendre la decisió tecnològica sobre la infraestructura i per tant es van assumir uns riscos que posteriorment apareixen com problemes de capacitat, problemes per realitzar canvis i no tant sovint ( per sort ) problemes amb les dades de l'empresa.

Quina és doncs l'aproximació correcte?

La manera d'afrontar aquesta decisió inicial no passa en cap cas per tenir unes despeses de 3000€/mes en tecnologia i un equip de consultors a sou.

Cal prendre les decisions d'acord amb la situació de l'empresa, els recursos són escassos, però amb una certa visió estratègica tenint presents els requisits comentats anteriorment.

El primer pas ha de ser la diferenciació de quines parts de la tecnologia han de donar suport a les activitats primàries de l’empresa i quines a les activitats de suport. ( cadena de valor Porter )

A l’inici de l’startup, les activitats de suport, en general,  no aporten retorns d’inversió. Es pot substituir la tecnologia en aquestes activitats, per eines ofimàtiques i en estadis més avançats implementar eines empresarials. Ens centrarem, doncs, en les activitats primàries de l’empresa i deixarem les activitats de suport per a un altre article.

En les startups, i petites empreses, orientades d’alguna manera a Internet i a l'e-commerce en particular, les seves activitats primàries estan centrades bàsicament en tenir una plataforma a Internet que és la que proporciona visibilitat i els ingressos. És en aquesta tecnologia la que s’ha de planificar amb una mica de visió estratègica.

El primer i més important punt d’aquesta plataforma. Ha de ser escalable, és a dir els canvis per ampliar-la no han de ser complexes.

Actualment la implementació d’una plataforma tecnològica ja no es un a qüestió de gastar-se un munt de diners en la compra d’uns actius. Podem buscar per Internet un proveïdor de servidors que ens proporcioni un servidor ( cloud computing ) per un cost molt reduït. A partir de 10€/mes podem tenir un servidor en un centre de dades ubicat en algun lloc d’Europa. ( Cal que sigui dins d’Europa per temes legals, privacitat i altres. )

I aquí és on apareix el primer problema i on introduïm el primer risc, aquest servidor amb un cost tan interessant no és escalable. Per tant en el moment que comenci a existir demanda aquest es col·lapsarà i perdrem negoci just quan comença!!!

Hem de buscar, doncs, un proveïdor de cloud computing que ens ofereixi una plataforma escalable ( horitzontal i verticalment ) i crear la instal·lació d’aquest servidor en aquesta plataforma. En general estem parlant d’uns costos de 80~150€/mes per servidor ( public cloud ). La diferència de cost relativa, és molt elevada, però en termes absoluts no és tant i això ens permetrà d’escalar la plataforma en el moment necessari, quan comenci l’increment en la demanda.

Aquesta plataforma ens ha de permetre afegir servidors ( o augmentar la seva capacitat ) per tal d’assumir la demanda de manera senzilla. No estem parlant d’una pla d’escalabilitat automàtic, que afegeixi servidors a la plataforma quan s’incrementa la demanda, això serà un projecte posterior quan es tingui una demanda més elevada i ens permeti de recuperar la inversió en I+D amb la conversió de costos fixes a variables.

Aquesta estructura ens dona l’escalabilitat i la flexibilitat necessàries per tal de donar respostes a les necessitats que es presentaran a l’startup i a les petites emprese en general, en aquesta estructura, podrem modificar la capacitat i la funcionalitat de la plataforma de manera senzilla i adequada.

El darrer punt a tenir en compte, és la seguretat de les dades. Aquest és un altre factor ( i risc ) important per l’orientació que s’acostuma a donar. En general es dona un comportament d’extrems en la seguretat de la informació, o no es contempla en cap cas o bé s’implementen nivell de seguretat, còpia i redundància excessius. Però deixaré aquest punt per al següent article.Comentaris